fbpx

Adatkezelési tájékoztató a Business Talk Oktatási Központ adatkezeléseivel kapcsolatban

Hatályos: 2018. május 25.

Kedves Érdeklődő, kedves Nyelvtanuló!

Tájékoztatunk, hogy a Business Talk Oktatási Központ kiemelt figyelmet fordít az adatkezelési előírásokra, az adatok biztonságára. Mivel szeretnénk, hogy az adatkezelésünk átlátható legyen az alábbi tájékoztatóban részletesen leírjuk, hogy mely adatodat, mikor, milyen célból, milyen jogalappal, mennyi ideig kezeljük, és mely elérhetőségeinken kereshetsz bennünket kérelem vagy panasz esetén. Kérjük, hogy olvasd végig ezt a tájékoztatót és kérdés esetén ne habozz felvenni velünk a kapcsolatot a megjelölt elérhetőségek valamelyikén.

Az adatkezelő Business Talk Bt, székhelye: 1122 Budapest Városmajor utca 72., adószáma: 27428715-1-43, cégjegyzékszám: 01-06-797007

Az adatkezelő elérhetősége:

 • postai úton: 1122 Budapest, Városmajor utca 72.
 • elektronikus úton: [email protected], és
 • telefonon: 06302362308

A Business Talk Oktatási Központ (továbbiakban ‘Business Talk’) adatkezelésének célja - megjelölve a jogalapot is, - hogy az érdeklődők és a nyelvtanulás iránt elkötelezettek, a tanulók számára rugalmas, akár tantermi, akár online nyelvtanulási lehetőséget, online oktatási anyagokat biztosítson és ennek körében a Business Talk:

 1. Hírlevelet, oktatási anyagokat küldjön az érdeklődők számára;
 2. Tanfolyamra vonatkozó jelentkezést és elérhetőségi, kapcsolattartási adatokat rögzítse;
 3. Tanfolyam díjának megfizetése esetén a számlát kiállítsa;
 4. A nyelvtanulás folyamatában a kapcsolattartási csatornákon a tanulókat elérje, számukra oktatási anyagokat küldjön.

Az adatkezelés jogalapja a fenti célokhoz igazodóan:

 1. érdeklődő kérése, önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)). Amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, azt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül visszavonhatod bármelyik elérhetőségünkre címzett megkereséseddel. Tájékoztatunk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás birtokában végzett adatkezelés jogszerűségét.
 2. szerződés előkészítése, megkötése és teljesítése (GDPR 6.cikk (1) bek. b))
 3. jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6.cikk (1) bek. c))
 4. szerződés előkészítése, megkötése és teljesítése (GDPR 6.cikk (1) bek. b))

A kezelt adatok köre:

 • természetes személyazonosító adatként a név
 • kapcsolattartási adatok (email cím, telefonszám)
 • a választott szolgáltatásra vonatkozó adatok (tanfolyam típusa, tanfolyam választott időpontja, egyéb megjegyzés), illetve egyes tanfolyamoknál a szintfelmérő során kiderül, és rögzítésre kerül a nyelvtudás szintje
 • számlázási adatok (név, cím).

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben online bankkártyás fizetést választasz, a Business Talk weboldaláról átirányítunk a CIB bank fizetési oldalára, így a bankkártya adatokat a Business Talk nem kezeli, nem menti, csupán a tranzakció sikerességéről vagy sikertelenségéről kapunk visszajelzést.

Az adatok megőrzésének ideje:

A Business Talk a kezelt adatokat:

 • jelentkezést, és az annak nyomán létrejövő szerződéses dokumentációt a szerződés vagy az abból származó követelés megszűnésétől számított 5 éves elévülési időn belül,
 • a jelentkezést, amennyiben az alapján szerződéskötésre nem kerül sor (pl. a díj megfizetésének hiányában) szintén az adatmegadástól számított 5 éves elévülési időn belül illetőleg
 • a számlát, és annak adattartalmát a Számvitelről szóló törvény szerint 8 évig kezeli

Külső szolgáltatók, Adatfeldolgozók:

Az Business Talk a szolgáltatásai biztosításához kapcsolódóan számos esetben külső szolgáltatókkal működik együtt. Az adatkezelő a külső szolgáltatók részére személyes adatokat továbbít annak érdekében, hogy a külső szolgáltatók szolgáltatásaikat teljesíthessék. A külső szolgáltatók a kapott adatokat kezelik és feldolgozzák a tevékenységeik elvégzése érdekében. A külső szolgáltatók rendszereiben kezelt személyes adatok tekintetében a külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Külső szolgáltatóinkról és a nekik történő adattovábbításról az alábbiakban tájékoztatjunk.

Adatfeldolgozóink listája és az adattovábbítás céljai:

Magyar Hosting Kft. 
1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Adattovábbítás célja: Web tárhely szolgáltatás

KBOSS.hu Kft. 
1031 Budapest Záhony utca 7. Adószám: 13421739-2-41, HU13421739 
Adattovábbítás célja: Számlázás

The Rocket Science Group, LLC
675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA
Adattovábbítás célja: Hírlevelek és ingyenes tananyagok küldése:

Jotforms Inc
111 Pine St. Suite 1815, San Francisco, CA 94111
Adattovábbítás célja: jelentkezési űrlap bővítmény működtetése

Netlight Consulting Kft, Adószám: 14188127-2-42
1148 Bp. Bánki Donát utca 
Adattovábbítás célja: jelentkezési űrlap bővítmény működtetése

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Adattovábbítás célja: Weboldal élmény javítása és látogatók számára és marketing

Adatvédelmi kérelmek, panaszok, jogorvoslat

Tájékoztatunk, hogy bármikor jogosult vagy

 • személyes adataid kezeléséről tájékoztatást kérni,
 • az adataidhoz hozzáférni,
 • tiltakozhatsz az adataid kezelése ellen, valamint
 • jogodban áll adataid helyesbítését,
 • hordozását és
 • a kötelező adatkezelés körét kivéve adataid törlését és
 • az adatkezelés korlátozását kérni.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a fent megjelölt elérhetőségeink bármelyikén, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) élhetsz, vagy bírósághoz fordulhatsz. Az adatvédelemmel kapcsolatos legfontosabb jogszabályok: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) és a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

Az adatvédelmi hatóság (NAIH) honlapja: https://www.naih.hu/

Értelmező rendelkezések:

Tájékoztatónkban az adatvédelmi szakkifejezések a következő jelentéssel bírnak:

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továb- biakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyre- állítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonos- ságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés meg- szüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (bele- értve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval vég- rehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek ösz- szessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy kép- felvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a mű- veletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.

Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szerve- zet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.