fbpx

Általános Szerződési Feltételek

1. Az Általános Szerződési Feltételek érvényesülése

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Business Talk Bt (székhely: 1122 Budapest, Városmajor u. 72., adószám: 27428715-1-43, cégjegyzékszám: 01-06-797007, a továbbiakban Szolgáltató), az általa üzemeltetett Business Talk Oktatási Központ és a vele szerződéses kapcsolatba lépő ügyfél, tanuló (a továbbiakban: Nyelvtanuló) közötti szerződéses feltételeket tartalmazza. Az alább részletezett képzések, tanfolyamok, és egyéb tanácsadási szolgáltatások igénybevételének előfeltétele az ÁSZF feltételeinek a Nyelvtanuló által történő elfogadása. A Nyelvtanuló a jelen ÁSZF-ben foglaltakat a Szolgáltató által szervezett tanfolyamokra vagy egyéb oktatási programokra való jelentkezéssel egyidejűleg elfogadja, és tudomásul veszi, hogy megadott személyes adatait a Szolgáltató a közte és Nyelvtanuló között létrejött szerződés teljesítése céljából, szerződéses jogalapon kezeli.

2. A szolgáltatás leírása és céljai

A Szolgáltató angol szaknyelvi képzéseket, angol nyelvi kommunikációs készség fejlesztő tréningeket, illetve egyéb szaknyelvi és idegennyelvű üzleti készségfejlesztő képzéseket, tanácsadást és tartalom szolgáltatást szervez meg és teljesít a Nyelvtanulók és ügyfelek számára személyes, tantermi és online távoktatási keretek között az alább részletezett tanfolyam típusok keretében:

Beszédközpontú Online Üzleti Angol Tanfolyam: üzleti angol nyelvi készségek megszerzését és fejlesztését célzó online távoktatásos képzés személyreszabott programmal, amely csoportos tanórákat és a tanórákat támogató és kiegészítő digitális tananyagokat tartalmaz.

Csoportos Üzleti Angol Tanfolyam: üzleti angol nyelvi készségek megszerzését és fejlesztését célzó tantermi képzés személyreszabott programmal, amely egy oktató által vezetett csoportos tantermi tanórákat, és a tanórákat támogató és kiegészítő digitális tananyagokat tartalmaz.

Online Angol Üzleti Kommunikációs Tréning: Beszédfókuszú üzleti angol nyelvi és kommunikációs készségek megszerzését és fejlesztését célzó online távoktatásos képzés, amely egy oktató által vezetett csoportos tanórákat tartalmaz.

Angol Üzleti Kommunikációs Tréning: Beszédfókuszú üzleti angol nyelvi és kommunikációs készségek megszerzését és fejlesztését célzó tantermi képzés, amely egy oktató által vezetett csoportos tantermi tanórákat.

Angol nyelvű állásinterjú felkészítés: A tanácsadás olyan készségek megszerzését és fejlesztését segíti, amelyek segítségével az ügyfél eredményesebben tud részt venni egy angol nyelvű állásinterjún. A tanácsadás személyesen vagy online formában valósul meg az ügyfél és a tanácsadó részvételével

Online üzleti angol szókincsfejlesztő tanfolyam: üzleti angol nyelvi készségek fejlesztését célzó online tanfolyam, amely digitális tananyagokat bocsájt a Nyelvtanuló részére, amelyeket a Nyelvtanuló saját tempójában dolgohat fel és sajátíthat el.

Angol nyelvű megbeszélések és tárgyalások online tanfolyam: specifikus üzleti angol nyelvi készségek fejlesztését célzó online tanfolyam, amely elsősorban abban segíti a Nyelvtanulót, hogy eredményesebben és hatákonyabban tudja kifejezni magát angol nyelvű üzleti megbeszéléseken. A tanfolyam digitális tananyagokat tartalmaz, amelyeket a Nyelvtanuló saját tempójában dolgozhat fel és sajátíthat el a tanfolyam során.

A fenti képzések és tanfolyamok részletes és aktuális programját illetve tartalmát a Szolgáltató a www.businesstalk.hu URL című honlapján (továbbiakban ‘Weboldal’) teszi közzé, és fenntartja a jogot azok módosítására, amennyiben szakmai szempontok ezt indokoltá teszik.

3. A szolgáltatás teljesítése

A Szolgáltató az ÁSZF-ben foglalt részleteknek és feltételeknek megfelelően teljesíti a Szerződést. Szolgáltató emellett vállalja, hogy biztosítja, hogy a fenti képzések magas szakmai színvonalon a Weboldalán részletezett  tartalommal és feltételekkel teljesítésre kerüljenek. A képzéseket vagy személyesen a Szolgáltató, vagy az általa kijelölt alvállalkozó oktatók teljesítik. Amennyiben a képzést a Szolgáltató által kijelölt oktatók vezetik, úgy a Szolgáltató vállalja, hogy ezek az oktatók teljeskörűen megfeleljenek a tanfolyamokkal kapcsolatos szakmai követelményeknek és a weboldalon részletezett feltételeknek.

4. A szerződés létrejötte

A szerződés a Szolgáltató és a Nyelvtanuló között ráutaló magatartással akkor jön létre, ha a Nyelvtanuló jelentkezési lapot - havi tagdíjas szolgáltatás esetén a regisztrációs lapot - elküldi, és a tanfolyam vagy egyéb szolgáltatás teljes díját vagy a tanfolyam díjának első részletét befizeti, illetve a havi tagdíjas szolgáltatás esetén az első havi tagdíjat megfizeti.

A Nyelvtanuló a jelen ÁSZF elfogadásával egyúttal nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

A jelentkezés során a Nyelvtanuló által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A Nyelvtanuló nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.

A szerződés fent meghatározott módon történő létrejöttével a Nyelvtanuló kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után a Weboldalán meghirdetett időpontokban megkezdje.

5. A jelentkezés menete

5.1. A jelentkezés elküldése

A Nyelvtanuló az általa választott képzésre, tanfolyamra a Szolgáltató Weboldalán tud jelentkezni az adott tanfolyamhoz tartozó jelentkezési lap kitöltésével és elküldésével. Havi tagdíjas szolgáltatás esetén pedig a Weboldalon található regisztrációs lap kitöltésével és elküldésével tud regisztrálni a szolgáltatásra.

5.2 Jelentkezés visszaigazolása

A Szolgáltató a beérkezett jelentkezéseket és regisztrációkat haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. Az elfogadott jelentkezések és regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett jelentkezést vagy regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott jelentkezések és regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.

5.3 Szintfelmérés

A Beszédközpontú ‘Online Üzleti Angol Tanfolyam’, ‘Csoportos Üzleti Angol Tanfolyam’, ‘Online Angol Üzleti Kommunikációs Tréning’ és az ‘Angol Üzleti Kommunikációs Tréning’ tanfolyamokon a Nyelvtanulók nyelvtudás szintjük alapján kerülnek beosztásra a megfelelő tanfolyam csoportba. A Nyelvtanuló tudomásul veszi és elfogadja, hogy a tudásszintjének a meghatározásához szóbeli -és esetenként írásbeli - szintfelmérésen szükséges részt vennie Amennyiben a Szolgáltató úgy ítéli meg, hogy a Nyelvtanuló nyelvtudás szintje alapján egyik induló csoportban sem tud részt venni, úgy a Nyelvtanuló elfogadja, hogy nem tudja elkezdeni az általa választott tanfolyamot.

5.4. Jelentkezés érvényessége

A Nyelvtanuló jelentkezése és a tanfolyamon biztosított helye akkor válik érvényessé és véglegessé, ha a Szolgáltató Weboldalán a jelentkezési lapot hiánytalanul és helyesen kitöltötte és elküldte, illetve az esedékes tanfolyam díjat a befizetési határidőig megfizette.

6. A tanfolyamok csoportjainak mérete és megszervezésének feltétele

A Szolgáltató vállalja, hogy a Weboldalán meghirdetett tanfolyamokat az ott feltüntetett létszámmal szervezi meg. A Nyelvtanuló tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a Weboldalon meghatározott minimális csoport létszám nem gyűlik össze az általa választott tanfolyam típusra és az általa megjelölt oktatási napokra a neki megfelelő nyelvtudás szinten, akkor a Szolgáltató egy másik tanfolyamot vagy csoportot ajánl fel alternatívaként, amit a Nyelvtanuló nem köteles elfogadni. Ha nincs lehetőség megfelelő tudásszintű alternatív időpontokban megrendezett tanfolyam csoportot ajánlani a Nyelvtanulónak, akkor a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy tanuló részvételét a tanfolyamon megtagadja. Amennyiben a Nyelvtanuló a tanfolyam díjat vagy annak egy részletét már befizette, akkor a Szolgáltató köteles a befizetett tanfolyam díjat a Nyelvtanulónak teljes egészében visszatérítenie.

7. Tanfolyamok menete és teljesítése

Az tanórákat a Szolgáltató által kijelölt tanár oktatja, tanfolyam típustól függően tantermi vagy online távoktatási keretek között. Az egyes tanfolyamok oktatási napjait és időpontjait a Szolgáltató Weboldalán hirdeti meg, és vállalja, hogy az elindított tanfolyamok esetében a meghirdetett időpontoktól nem tér el, kivéve, ha ez az összes Nyelvtanuló hozzájárulásával történik. A Szolgáltató továbbá vállalja, hogy a Nyelvtanuló által választott tanfolyam a Weboldalán meghatározott számú tanóráját maradéktalanul teljesíti. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy egyes tanórákat indoklás nélkül elhalasszon, de minden esetben köteles az elmaradt tanóra pótlásáról gondoskodni egy másik olyan időpontban, amelyet a tanfolyamon résztvevő összes Nyelvtanuló elfogad. A Szolgáltató vállalja, hogy biztosítja a tanfolyamok magas szakmai színvonalon történő elvégzését, míg a Nyelvtanuló vállalja, hogy a tanórákon aktívan részt vesz, követi a tanfolyamvezető tanár instrukcióit, és együttműködik a tanfolyam többi résztvevőivel.

7.1 Hiányzások

A Nyelvtanuló tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató által szervezett összes csoportos tanfolyam esetében - azaz minden olyan tantermi és online tanfolyam amelyen több mint egy Nyelvtanuló vesz részt - a Szolgáltatónak nem áll módjában pótalkalmat biztosítani vagy a tanfolyam díjat visszatéríteni azokra tanórákra, amelyeken a Nyelvtanuló nem tudott részt venni.

7.2. Csoport létszám változás tanfolyam közben

A Nyelvtanuló tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a tanfolyam megkezdését követően bármilyen okból kifolyólag úgy dönt, hogy nem kívánja vagy nem tudja folytatni a tanfolyamot, a Szolgáltatónak nem áll módjában a tanfolyam díjat visszatéríteni a Nyelvtanuló részére.

Ha a tanfolyam megkezdését követően a csoport létszáma mégis a meghirdetett tanfolyamtípus minimális létszáma alá csökken, a Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a csoportot – az adott tanfolyamtípus létszámának felső határa és a Nyelvtanuló tudásszintjének figyelembevételével – egy másik csoporttal vonja össze, illetve a Nyelvtanulónak egy másik csoportot ajánljon fel.

Ha a Nyelvtanuló a változást nem fogadja el, a tanfolyam még hátralévő részére időarányos díjat – választása szerint – visszakérheti vagy az összeget kredit formában egy éven belül felhasználhatja egy, a Szolgáltató által szervezett későbbi nyelvtanfolyamra. Az ilyen esetekben történő visszafizetéseket a Szolgáltató a Nyelvtanuló által megjelölt bankszámlára való átutalással 10 munkanapon belül teljesíti a Nyelvtanuló részére.

7.3. A tanfolyam csoportok kezdési időpontjai

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a tanfolyamok időpontját a tanfolyam megkezdése előtt indoklás nélkül módosítsa. Amennyiben a Nyelvtanuló a megváltoztatott időpontot nem fogadja el, és a tanfolyam díjat vagy annak egy részletét már befizette, akkor a Szolgáltató köteles a befizetett tanfolyam díjat a Nyelvtanulónak teljes egészében visszatérítenie.

7.4 Digitális tananyagokhoz való meghosszabbított hozzáférés feltételei

Az ‘Online üzleti angol szókincsfejlesztő tanfolyam’ és az ‘Angol nyelvű meetingek, tárgyalások és videókonferenciák’ tanfolyamoknál a Szolgáltató a tanfolyam során különböző digitális tananyagokat bocsájt a Nyelvtanuló részére, amelyek a tanfolyam meghirdetett időtartama alatt érhetőek el a Nyelvtanuló számára. A Szolgáltató a tanfolyamok végétől számított további 6 hónapig hozzáférést biztosít a megosztott digitális tananyagokhoz azoknak a tanulóknak, akik kitöltenek egy online visszajelzési kérdőívet, amelyet a Szolgáltató az adott tanfolyam Facebook csoportján keresztül és emailben küld el a Nyelvtanulónak a tanfolyam végén. Az online kérdőívet a Nyelvtanuló a megküldéstől számított 10 naptári napon belül töltheti ki, és küldheti el a Szolgáltatónak. Ha a Nyelvtanuló nem küldi el a kitöltött kérdőívet a határidőig, úgy a Szolgáltató megtagadhatja a Nyelvtanuló hozzáférését a digitális tananyagokhoz.

8. A tanfolyam díjak megfizetésének feltételei

8.1. Fizetési módok és határidők

A Nyelvtanuló a tantermi keretek között megrendezett tanfolyamok díját az alábbi módokon fizetheti meg:

- banki átutalás, készpénz, online bankkártyás fizetés

A Nyelvtanuló az online keretek között megrendezett tanfolyamok és egyéb szolgáltatások díját az alábbi módokon fizetheti meg:

- banki átutalás, online bankkártyás fizetés

A Nyelvtanuló a havi tagdíjas online oktatási szolgáltatás díját az alábbi módokon fizetheti meg:

- online bankkártyás fizetés

A tanfolyam díjak befizetési határidejéről a Szolgáltató a Nyelvtanulót emailben értesíti a tanfolyamra történő jelentkezését követően. A Nyelvtanuló tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a tanfolyam díjat a megadott határidőig nem fizeti meg, úgy a Szolgáltató előzetes értesítés nélkül átengedheti a helyét egy másik tanulónak.

8.2. Részletfizetési lehetőség csoportos tanfolyamok esetén

Az ‘Beszédközpontú online üzleti angol tanfolyamon’, a ‘Csoportos üzleti angol tanfolyamon’, a ‘Angol Üzleti Kommunikációs Tréningen’ és az ‘Online Angol Üzleti Kommunikációs Tréningen’ a Nyelvtanulónak bizonyos esetekben lehetőségük van a tanfolyam díjat részletekben befizetni, amennyiben a Szolgáltató ezt a Weboldalán az adott tanfolyam típusnál egyértelműen feltünteti. Ezekben az esetekben a tanfolyam díját a Nyelvtanuló két egyenlő kamatmentes részletben fizetheti meg banki átutalással az alábbi ütemezés szerint:

- a tanfolyam díj első részlete a tanfolyam első napja előtt esedékes - a tanfolyam első, azaz kezdő napját a Szolgáltató Weboldalán tünteti fel és a Nyelvtanulót erről a jelentkezést követően emailben is tájékoztatja.

- a második tanfolyam díj részletet a Nyelvtanuló köteles a következő ütemezés szerint megfizetni: 8 hetes tanfolyam esetében a tanfolyam első napjától számított 3. hetének végéig. 10 hetes tanfolyamok esetén a tanfolyam első napjától számított 4. hetének végéig.

Amennyiben a Nyelvtanuló a részletfizetési lehetőséget igénybe szeretné venni, úgy arról a Szolgáltatót emailben szükséges egyértelműen tájékoztatni a jelentkezést követően és a tanfolyam megkezdése előtt. A Nyelvtanuló vállalja, hogy amennyiben jelentkezik a tanfolyamra, és befizeti a tanfolyamdíj első részletét, és ezáltal ráutalásos magatartással szerződést köt a Szolgáltatóval, úgy a második részletet is megfizeti a fent meghatározott ütemezés szerint. A részletfizetési lehetőség nem jogosítja fel a Nyelvtanulót arra, hogy a tanfolyamdíjnak csak az egyik felét fizesse be, még akkor sem, ha valamilyen oknál fogva nem képes részt venni az teljes tanfolyamon. Ha a Nyelvtanuló a Tanfolyam esedékes díját a fent leírt fizetési határidőkig nem fizeti meg, a Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az oktatót értesítve az órán való részvétel jogát a Nyelvtanulótól megvonja, mindaddig amíg a tanfolyam díjat a Nyelvtanuló meg nem fizeti.

8.3. Pénzvisszafizetési garancia

Az ‘Online üzleti angol szókincsfejlesztő tanfolyam’ és az ‘Angol nyelvű meetingek, tárgyalások és videókonferenciák’ tanfolyamoknál a Szolgáltató pénzvisszafizetési garanciát biztosít. Ennek keretében a Nyelvtanuló indoklás nélkül kérheti a teljes befizetett tanfolyam díj visszatérítését a tanfolyam indulási napjától számított 7 naptári napon belül. Az adott tanfolyam indulási napját a Szolgáltató Weboldalán teszi közzé, illetve a jelentkezéskor kiküldött visszaigazoló emailben is szerepel. A Nyelvtanuló tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben ennél a határidőnél később jelzi a tanfolyam díj visszatérítésre vonatkozó igényét, úgy a Szolgáltatónak nem köteles a tanfolyam díjat visszatéríteni. A Nyelvtanuló a tanfolyam díj visszatérítési igényét kizárólag emailben jelezheti a Szolgáltató felé. A Szolgáltató a tanfolyam díjat a visszatérítési igény jelzésétől számítva 10 naptári napon belül visszautalja a Nyelvtanuló által megjelölt bankszámlára. A pénzvisszafizetési garancia a fent leírt két tanfolyamon kívül más tanfolyam típusokra nem érvényes.

9. A tanfolyamokon megosztott tananyagok és egyéb információk kezelése

A Nyelvtanuló tudomásul veszi, hogy a tanfolyamok során vele megosztott tananyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, így azokat harmadik fél számára csak a tananyagok szerzőjének kifejezett írásos engedélyével teheti elérhetővé. A Nyelvtanuló továbbá tudomásul veszi és elfogadja, hogy minden tananyagot és egyéb tanfolyammal kapcsolatos információt - beleértve tanfolyam tematikákat, tanfolyam struktúrákat, és a Szolgáltató által kifejlesztett tanulási módszereket  - ami a Szolgáltató által szervezett online vagy tantermi tanfolyamokon vagy oktatási programokon való részvétele során kerül vele megosztásra vagy amikhez hozzáférést szerez, kizárólag saját tanulási céljaira használhatja fel, és azokat harmadik féllel semmilyen formában nem oszthatja meg. Ennek megszegése esetén a Nyelvtanuló kötbér fizetésére kötelezett a Szolgáltató számára, továbbá egyúttal kifejezetten elismeri, hogy ez a polgári jogi felelősségre vonást nem zárja ki, és kártérítési eljárás során a Szolgáltató jogosult az okozott kár mértékének érvényt szerezni.