fbpx

Általános Szerződési Feltételek

1. Az Általános Szerződési Feltételek érvényesülése

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Giber Mátyás egyéni vállalkozó (székhely: 1122 Budapest, Városmajor u. 72., adószám: 68202790-1-43, nyilvántartási szám: 51393694, a továbbiakban Szolgáltató), az általa üzemeltetett Business Talk Oktatási Központ és a vele szerződéses kapcsolatba lépő ügyfél, tanuló (a továbbiakban: Nyelvtanuló) közötti szerződéses feltételeket tartalmazza. Az alább részletezett képzések, tanfolyamok, és egyéb tanácsadási szolgáltatások igénybevételének előfeltétele az ÁSZF feltételeinek a Nyelvtanuló által történő elfogadása. A Nyelvtanuló a jelen ÁSZF-ben foglaltakat a Szolgáltató által szervezett tanfolyamokra vagy egyéb oktatási programokra való jelentkezéssel egyidejűleg elfogadja, és tudomásul veszi, hogy megadott személyes adatait a Szolgáltató a közte és Nyelvtanuló között létrejött szerződés teljesítése céljából, szerződéses jogalapon kezeli.

2. A szolgáltatás leírása és céljai

A Szolgáltató angol szaknyelvi képzéseket, angol nyelvi kommunikációs készség fejlesztő tréningeket, illetve egyéb szaknyelvi és idegennyelvű üzleti készségfejlesztő képzéseket, tanácsadást és tartalom szolgáltatást szervez meg és teljesít a Nyelvtanulók és ügyfelek számára személyes, tantermi és online távoktatási keretek között az alább részletezett tanfolyam típusok keretében:

Beszédközpontú Online Üzleti Angol Tanfolyam: üzleti angol nyelvi készségek megszerzését és fejlesztését célzó online távoktatásos képzés személyreszabott programmal, amely csoportos tanórákat és a tanórákat támogató és kiegészítő digitális tananyagokat tartalmaz.

Csoportos Üzleti Angol Tanfolyam: üzleti angol nyelvi készségek megszerzését és fejlesztését célzó tantermi képzés személyreszabott programmal, amely egy oktató által vezetett csoportos tantermi tanórákat, és a tanórákat támogató és kiegészítő digitális tananyagokat tartalmaz.

Online Angol Üzleti Kommunikációs Tréning: Beszédfókuszú üzleti angol nyelvi és kommunikációs készségek megszerzését és fejlesztését célzó online távoktatásos képzés, amely egy oktató által vezetett csoportos tanórákat tartalmaz.

Angol Üzleti Kommunikációs Tréning: Beszédfókuszú üzleti angol nyelvi és kommunikációs készségek megszerzését és fejlesztését célzó tantermi képzés, amely egy oktató által vezetett csoportos tantermi tanórákat.

Angol nyelvű állásinterjú felkészítés: A tanácsadás olyan készségek megszerzését és fejlesztését segíti, amelyek segítségével az ügyfél eredményesebben tud részt venni egy angol nyelvű állásinterjún. A tanácsadás személyesen vagy online formában valósul meg az ügyfél és a tanácsadó részvételével

Online üzleti angol szókincsfejlesztő tanfolyam: üzleti angol nyelvi készségek fejlesztését célzó online tanfolyam, amely digitális tananyagokat bocsájt a Nyelvtanuló részére, amelyeket a Nyelvtanuló saját tempójában dolgohat fel és sajátíthat el.

Angol nyelvű megbeszélések és tárgyalások online tanfolyam: specifikus üzleti angol nyelvi készségek fejlesztését célzó online tanfolyam, amely elsősorban abban segíti a Nyelvtanulót, hogy eredményesebben és hatákonyabban tudja kifejezni magát angol nyelvű üzleti megbeszéléseken. A tanfolyam digitális tananyagokat tartalmaz, amelyeket a Nyelvtanuló saját tempójában dolgozhat fel és sajátíthat el a tanfolyam során.

A fenti képzések és tanfolyamok részletes és aktuális programját illetve tartalmát a Szolgáltató a www.businesstalk.hu URL című honlapján (továbbiakban ‘Weboldal’) teszi közzé, és fenntartja a jogot azok módosítására, amennyiben szakmai szempontok ezt indokoltá teszik.

3. A szolgáltatás teljesítése

A Szolgáltató az ÁSZF-ben foglalt részleteknek és feltételeknek megfelelően teljesíti a Szerződést. Szolgáltató emellett vállalja, hogy biztosítja, hogy a fenti képzések magas szakmai színvonalon a Weboldalán részletezett  tartalommal és feltételekkel teljesítésre kerüljenek. A képzéseket vagy személyesen a Szolgáltató, vagy az általa kijelölt alvállalkozó oktatók teljesítik. Amennyiben a képzést a Szolgáltató által kijelölt oktatók vezetik, úgy a Szolgáltató vállalja, hogy ezek az oktatók teljeskörűen megfeleljenek a tanfolyamokkal kapcsolatos szakmai követelményeknek és a weboldalon részletezett feltételeknek.

4. A szerződés létrejötte

A szerződés a Szolgáltató és a Nyelvtanuló között ráutaló magatartással akkor jön létre, ha a Nyelvtanuló jelentkezési lapot - havi tagdíjas szolgáltatás esetén a regisztrációs lapot - elküldi, és a tanfolyam vagy egyéb szolgáltatás teljes díját vagy a tanfolyam díjának első részletét befizeti, illetve a havi tagdíjas szolgáltatás esetén az első havi tagdíjat megfizeti.

A Nyelvtanuló a jelen ÁSZF elfogadásával egyúttal nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

A jelentkezés során a Nyelvtanuló által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A Nyelvtanuló nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.

A szerződés fent meghatározott módon történő létrejöttével a Nyelvtanuló kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után a Weboldalán meghirdetett időpontokban megkezdje.

5. A jelentkezés menete

5.1. A jelentkezés elküldése

A Nyelvtanuló az általa választott képzésre, tanfolyamra a Szolgáltató Weboldalán tud jelentkezni az adott tanfolyamhoz tartozó jelentkezési lap kitöltésével és elküldésével. Havi tagdíjas szolgáltatás esetén pedig a Weboldalon található regisztrációs lap kitöltésével és elküldésével tud regisztrálni a szolgáltatásra.

5.2 Jelentkezés visszaigazolása

A Szolgáltató a beérkezett jelentkezéseket és regisztrációkat haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. Az elfogadott jelentkezések és regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett jelentkezést vagy regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott jelentkezések és regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.

5.3 Szintfelmérés

A Beszédközpontú ‘Online Üzleti Angol Tanfolyam’, ‘Csoportos Üzleti Angol Tanfolyam’, ‘Online Angol Üzleti Kommunikációs Tréning’ és az ‘Angol Üzleti Kommunikációs Tréning’ tanfolyamokon a Nyelvtanulók nyelvtudás szintjük alapján kerülnek beosztásra a megfelelő tanfolyam csoportba. A Nyelvtanuló tudomásul veszi és elfogadja, hogy a tudásszintjének a meghatározásához szóbeli -és esetenként írásbeli - szintfelmérésen szükséges részt vennie Amennyiben a Szolgáltató úgy ítéli meg, hogy a Nyelvtanuló nyelvtudás szintje alapján egyik induló csoportban sem tud részt venni, úgy a Nyelvtanuló elfogadja, hogy nem tudja elkezdeni az általa választott tanfolyamot.

5.4. Jelentkezés érvényessége

A Nyelvtanuló jelentkezése és a tanfolyamon biztosított helye akkor válik érvényessé és véglegessé, ha a Szolgáltató Weboldalán a jelentkezési lapot hiánytalanul és helyesen kitöltötte és elküldte, illetve az esedékes tanfolyam díjat a befizetési határidőig megfizette.

6. A tanfolyamok csoportjainak mérete és megszervezésének feltétele

A Szolgáltató vállalja, hogy a Weboldalán meghirdetett tanfolyamokat az ott feltüntetett létszámmal szervezi meg. A Nyelvtanuló tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a Weboldalon meghatározott minimális csoport létszám nem gyűlik össze az általa választott tanfolyam típusra és az általa megjelölt oktatási napokra a neki megfelelő nyelvtudás szinten, akkor a Szolgáltató egy másik tanfolyamot vagy csoportot ajánl fel alternatívaként, amit a Nyelvtanuló nem köteles elfogadni. Ha nincs lehetőség megfelelő tudásszintű alternatív időpontokban megrendezett tanfolyam csoportot ajánlani a Nyelvtanulónak, akkor a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy tanuló részvételét a tanfolyamon megtagadja. Amennyiben a Nyelvtanuló a tanfolyam díjat vagy annak egy részletét már befizette, akkor a Szolgáltató köteles a befizetett tanfolyam díjat a Nyelvtanulónak teljes egészében visszatérítenie.

7. Tanfolyamok menete és teljesítése

Az tanórákat a Szolgáltató által kijelölt tanár oktatja, tanfolyam típustól függően tantermi vagy online távoktatási keretek között. Az egyes tanfolyamok oktatási napjait és időpontjait a Szolgáltató Weboldalán hirdeti meg, és vállalja, hogy az elindított tanfolyamok esetében a meghirdetett időpontoktól nem tér el, kivéve, ha ez az összes Nyelvtanuló hozzájárulásával történik. A Szolgáltató továbbá vállalja, hogy a Nyelvtanuló által választott tanfolyam a Weboldalán meghatározott számú tanóráját maradéktalanul teljesíti. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy egyes tanórákat indoklás nélkül elhalasszon, de minden esetben köteles az elmaradt tanóra pótlásáról gondoskodni egy másik olyan időpontban, amelyet a tanfolyamon résztvevő összes Nyelvtanuló elfogad. A Szolgáltató vállalja, hogy biztosítja a tanfolyamok magas szakmai színvonalon történő elvégzését, míg a Nyelvtanuló vállalja, hogy a tanórákon aktívan részt vesz, követi a tanfolyamvezető tanár instrukcióit, és együttműködik a tanfolyam többi résztvevőivel.

7.1 Hiányzások

A Nyelvtanuló tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató által szervezett összes csoportos tanfolyam esetében - azaz minden olyan tantermi és online tanfolyam amelyen több mint egy Nyelvtanuló vesz részt - a Szolgáltatónak nem áll módjában pótalkalmat biztosítani vagy a tanfolyam díjat visszatéríteni azokra tanórákra, amelyeken a Nyelvtanuló nem tudott részt venni.

7.2. Csoport létszám változás tanfolyam közben

A Nyelvtanuló tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a tanfolyam megkezdését követően bármilyen okból kifolyólag úgy dönt, hogy nem kívánja vagy nem tudja folytatni a tanfolyamot, a Szolgáltatónak nem áll módjában a tanfolyam díjat visszatéríteni a Nyelvtanuló részére.

Ha a tanfolyam megkezdését követően a csoport létszáma mégis a meghirdetett tanfolyamtípus minimális létszáma alá csökken, a Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a csoportot – az adott tanfolyamtípus létszámának felső határa és a Nyelvtanuló tudásszintjének figyelembevételével – egy másik csoporttal vonja össze, illetve a Nyelvtanulónak egy másik csoportot ajánljon fel.

Ha a Nyelvtanuló a változást nem fogadja el, a tanfolyam még hátralévő részére időarányos díjat – választása szerint – visszakérheti vagy az összeget kredit formában egy éven belül felhasználhatja egy, a Szolgáltató által szervezett későbbi nyelvtanfolyamra. Az ilyen esetekben történő visszafizetéseket a Szolgáltató a Nyelvtanuló által megjelölt bankszámlára való átutalással 10 munkanapon belül teljesíti a Nyelvtanuló részére.

7.3. A tanfolyam csoportok kezdési időpontjai

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a tanfolyamok időpontját a tanfolyam megkezdése előtt indoklás nélkül módosítsa. Amennyiben a Nyelvtanuló a megváltoztatott időpontot nem fogadja el, és a tanfolyam díjat vagy annak egy részletét már befizette, akkor a Szolgáltató köteles a befizetett tanfolyam díjat a Nyelvtanulónak teljes egészében visszatérítenie.

7.4 Digitális tananyagokhoz való meghosszabbított hozzáférés feltételei

Az ‘Online üzleti angol szókincsfejlesztő tanfolyam’ és az ‘Angol nyelvű meetingek, tárgyalások és videókonferenciák’ tanfolyamoknál a Szolgáltató a tanfolyam során különböző digitális tananyagokat bocsájt a Nyelvtanuló részére, amelyek a tanfolyam meghirdetett időtartama alatt érhetőek el a Nyelvtanuló számára. A Szolgáltató a tanfolyamok végétől számított további 6 hónapig hozzáférést biztosít a megosztott digitális tananyagokhoz azoknak a tanulóknak, akik kitöltenek egy online visszajelzési kérdőívet, amelyet a Szolgáltató az adott tanfolyam Facebook csoportján keresztül és emailben küld el a Nyelvtanulónak a tanfolyam végén. Az online kérdőívet a Nyelvtanuló a megküldéstől számított 10 naptári napon belül töltheti ki, és küldheti el a Szolgáltatónak. Ha a Nyelvtanuló nem küldi el a kitöltött kérdőívet a határidőig, úgy a Szolgáltató megtagadhatja a Nyelvtanuló hozzáférését a digitális tananyagokhoz.

8. A tanfolyam díjak megfizetésének feltételei

8.1. Fizetési módok és határidők

A Nyelvtanuló a tantermi keretek között megrendezett tanfolyamok díját az alábbi módokon fizetheti meg:

- banki átutalás, készpénz, online bankkártyás fizetés

A Nyelvtanuló az online keretek között megrendezett tanfolyamok és egyéb szolgáltatások díját az alábbi módokon fizetheti meg:

- banki átutalás, online bankkártyás fizetés

A Nyelvtanuló a havi tagdíjas online oktatási szolgáltatás díját az alábbi módokon fizetheti meg:

- online bankkártyás fizetés

A tanfolyam díjak befizetési határidejéről a Szolgáltató a Nyelvtanulót emailben értesíti a tanfolyamra történő jelentkezését követően. A Nyelvtanuló tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a tanfolyam díjat a megadott határidőig nem fizeti meg, úgy a Szolgáltató előzetes értesítés nélkül átengedheti a helyét egy másik tanulónak.

8.2. Részletfizetési lehetőség csoportos tanfolyamok esetén

Az ‘Beszédközpontú online üzleti angol tanfolyamon’, a ‘Csoportos üzleti angol tanfolyamon’, a ‘Angol Üzleti Kommunikációs Tréningen’ és az ‘Online Angol Üzleti Kommunikációs Tréningen’ a Nyelvtanulónak bizonyos esetekben lehetőségük van a tanfolyam díjat részletekben befizetni, amennyiben a Szolgáltató ezt a Weboldalán az adott tanfolyam típusnál egyértelműen feltünteti. Ezekben az esetekben a tanfolyam díját a Nyelvtanuló két egyenlő kamatmentes részletben fizetheti meg banki átutalással az alábbi ütemezés szerint:

- a tanfolyam díj első részlete a tanfolyam első napja előtt esedékes - a tanfolyam első, azaz kezdő napját a Szolgáltató Weboldalán tünteti fel és a Nyelvtanulót erről a jelentkezést követően emailben is tájékoztatja.

- a második részletet a Nyelvtanuló köteles legkésőbb a tanfolyam teljes időtartamának a feléig megfizetni, azaz 8 hetes tanfolyam esetében a tanfolyam első napjától számított 4. hetének végéig, és 10 hetes tanfolyamok esetén a tanfolyam első napjától számított 5. hetének végéig.

Amennyiben a Nyelvtanuló a részletfizetési lehetőséget igénybe szeretné venni, úgy arról a Szolgáltatót emailben szükséges egyértelműen tájékoztatni a jelentkezést követően és a tanfolyam megkezdése előtt. A Nyelvtanuló vállalja, hogy amennyiben jelentkezik a tanfolyamra, és befizeti a tanfolyamdíj első részletét, és ezáltal ráutalásos magatartással szerződést köt a Szolgáltatóval, úgy a második részletet is megfizeti a fent meghatározott ütemezés szerint. A részletfizetési lehetőség nem jogosítja fel a Nyelvtanulót arra, hogy a tanfolyamdíjnak csak az egyik felét fizesse be, még akkor sem, ha valamilyen oknál fogva nem képes részt venni az teljes tanfolyamon. Ha a Nyelvtanuló a Tanfolyam esedékes díját a fent leírt fizetési határidőkig nem fizeti meg, a Nyelviskola fenntartja a jogot arra, hogy az oktatót értesítve az órán való részvétel jogát a Nyelvtanulótól megvonja, mindaddig amíg a tanfolyam díjat a Nyelvtanuló meg nem fizeti.

8.3. Pénzvisszafizetési garancia

Az ‘Online üzleti angol szókincsfejlesztő tanfolyam’ és az ‘Angol nyelvű meetingek, tárgyalások és videókonferenciák’ tanfolyamoknál a Szolgáltató pénzvisszafizetési garanciát biztosít. Ennek keretében a Nyelvtanuló indoklás nélkül kérheti a teljes befizetett tanfolyam díj visszatérítését a tanfolyam indulási napjától számított 7 naptári napon belül. A Nyelvtanuló a tanfolyam díj visszatérítési igényét kizárólag emailben jelezheti a Szolgáltató felé. Az adott tanfolyam indulási napját a Szolgáltató Weboldalán teszi közzé, illetve a jelentkezéskor kiküldött visszaigazoló emailben is szerepel. A Nyelvtanuló tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben ennél a határidőnél később jelzi a tanfolyam díj visszatérítésre vonatkozó igényét, úgy a Szolgáltatónak nem köteles a tanfolyam díjat visszatéríteni. A pénzvisszafizetési garancia a fent leírt két tanfolyamon kívül más tanfolyam típusokra nem érvényes.